باشگاه تنیس غدیر ⭐

  • کاربری: ورزشی
  • کارفرما: مجموعه ورزشی غدیر
  • وضعیت: طراحی
  • سال طراحی: 1399
  • زیربنا: -مترمربع
  • معمار: مهراد حبیبی ، شبنم خزلی
  • موقعیت: سمنان

ارائه ی طرحی از یک مجموعه ی متشکل از عملکردهایی منفرد، در سایتی که از نظر تناسبات و مساحت دارای محدودیتهایی جهت پاسخگویی به نیازهای فیزیکی و کیفیِ مورد نظر کارفرما می باشد، ما را بر آن داشت تا در عین بهره گرفتن از بیشینه ی مساحت زمین، توده های فضایی را به گونه ای در سایت جانمایی کنیم که فواصل عملکردی آنها از نظر کالبدی نیز نمایان باشد. جهت حصول یکپارچگی بیشتر، عناصری معمارانه این توده های منفک از هم را در بر گرفتند و در راستای افزودن تجربیاتِ فضایی تازه، برای هر یک از آنها، کارکردهایی دو یا چندگانه در نظر گرفتیم.

از جمله این عناصر، دو صفه ی بالا و پایینی هستند که فضاهای خالی و بینابین توده های عملکردی اصلی را پوشش داده و اتصال دهنده ی آنها می باشند. همچنین جداره¬های جداکننده ی زمین های تنیس که وجودشان اجتناب ناپذیر است، در این پروژه به گونه ای طراحی شده اند که ضمن کارکرد اصلیشان، به واسطه ی عریض بودن، سطوحی با شیب ملایم جهت دسترسی به صفه ی بالایی و در پیوستگی با آن تامین میکنند. این سطوح شیبدار ضمن برقراری ارتباط عمودی در بنا، تجربه ی تماشای مسابقات و فعالیتهای درونی و همچنین اتفاقات محیط بیرونی را در ترازها و زوایای مختلف، برای مخاطب فراهم می سازند. در سطح زیرینِ این رمپها نیز، جداره ها در کنار نقش سازه ای خود، رواقهایی در سایه، جهت آسودن عابرین بیرونی و ورزشکاران در درون بوجود می آورند. همینطور سکانس هایی قاب بندی شده از اتفاقات زمین بازی توسط این رواقها، در برابر عابرین پدیدار می شود. سکوهای تماشاچیان نیز به لحاظ فرمی از تا شدن سطح صفه ی بالا شکل گرفته است.

متریال های استفاده شده در پروژه عبارتند از سطوح آجری هماهنگ با رنگ زمینهای رسی تنیس که برای توده های عملکردی اصلی به کار رفته است و سطوح بدون درز اپوکسی و سیمان به رنگ آبی، که در تضاد با رنگ زمینهای تنیس و بناهای آجری قرار میگیرند. این متریال که به عنوان یکی از مشخصه های مشهود مجموعه دیده میشود، نمایانگر عناصر یکپارچه کننده ی مذکور پروژه هستند که با بهره گیری از خصوصیت متضاد و یکدست متریالشان، کیفیتی پیوسته می یابند و شخصیت فضایی خود را تقویت کرده و از سطح یک فضای جانبیِ صرف ارتقا می یابند و به عنوان فضاهایی مستعد برای انجام فعالیتهای مختلف، افراد را به سمت خود جذب می کند.

با ایجاد گشودگی هایی در برخی مواضع بر روی سطح صفه ی بالایی، ارتباط بصری و شفافیت در مجموعه تقویت می شود و همینطور نور و هوا جریان مستمرتری میابند و نیز سبزینگیهای سطح پایین تر تاثیر بیشتری بر فعالیتهای صفه ی بالایی می گذارد.


خواندن 1346 دفعه